СПИСЪК С ОЦЕНКИ НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ОБЩНОСТНИ МЕДИАТОРИ, ПОДРЕДЕНИ В НИЗХОДЯЩ РЕД ПО ПОЛУЧЕНИ ОЦЕНИТЕЛНИ ТОЧКИ

0
125

soc.in

С П И С Ъ К

С ОЦЕНКИ НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА

 ОБЩНОСТНИ МЕДИАТОРИ, ПОДРЕДЕНИ В НИЗХОДЯЩ РЕД ПО ПОЛУЧЕНИ ОЦЕНИТЕЛНИ ТОЧКИ

 

 

Трите имена на кандидата за общностен медиатор телефон Брой точки в низходящ ред
1 Мая Асенова Калдаръмова   80
2 Тахир Муса Хантин   80
3 Красимир Христов Петров   84
4 Надежда Запринова Гугуткова   84

 

 

 

 

КОМИСИЯ:

 

 

Председател: ……………………..

Членове:

  1. ………………………………….
  2. ……………………………………
  3. ……………………………………

 

 

 

ДАТА: 29.06.2023г.

гр. Велинград

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж‘‘ 2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз, www.eufunds.bg

 

Вашият коментар